کتابخانه دیجیتال- اخبار منابع دیجیتال
راه اندازی سامانه علم سنجی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/27 | 

سامانه علم سنجی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هدف تسهیل ارزشیابی و رصد فعالیت های پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها در آدرس http://src.research.ac.ir راه اندازی شد. در این سامانه شاخص های تعداد مقالات، استنادات، h-index ، تعداد و سهم مقالات بین المللی، خوداستنادی و سایر شاخص های علم سنجی کمیته ها همراه با فهرست مقالات مربوطه بر اساس وابستگی سازمانی استاندارد کمیته ها از بانک اطلاعاتی Scopus استخراج شده و به طور خودکار هر سه روز یکبار روزآمد می شود.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه دیجیتال:
http://goums.ac.ir/find.php?item=148.14770.51093.fa
برگشت به اصل مطلب